Doneer

Algemene Voorwaarden Ishtara Araminta Lda

Ingangsdatum: 1 februari 2023

Artikel 1 Inleiding
Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de "wij" vorm. Waar "we", "ons" of "onze" staat, wordt "Ishtara Araminta Lda" bedoeld.

Het aanbod van Ishtara Araminta Lda wordt samengevat met het woord "Programma" of "Programma's". Hiermee worden alle (online) diensten bedoeld die Ishtara Araminta Lda aanbiedt, inclusief lidmaatschappen, abonnementen, persoonlijke trajecten, sessies, cursussen, jaarprogramma's, verlengingen, masterclasses, workshops en andere trainingen. Op aangeboden retraites zijn andere Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze staan onderaan deze pagina beschreven.

Ishtara Araminta Lda
Cx. Postal 213-Z
8100-023 Alte
Portugal

Contact via: [email protected]

Artikel 2 Voorwaarden Deelname Programma’s: Lidmaatschappen, Abonnementen, Persoonlijke Trajecten, Sessies, Online Cursussen, Masterclasses, Trainingen en Workshops. 
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan onze Programma’s.
2.2 In onze Programma’s delen we onze kennis, ervaring en hulpmiddelen. Zelf moet je naast het volgen van een Programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. We kunnen niet garanderen dat het volgen van onze Programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zullen we ons inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om onze Programma’s met succes te volgen en af te ronden. Ook staan we binnen de grenzen gedurende de looptijd van het Programma voor je klaar. De ondersteuning die we bieden, is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de webpagina van de verschillende Programma’s.

Artikel 3 Annuleren en Restitutie
3.1 Vroegtijdige annulering is niet mogelijk en de betalingsverplichting blijft voortbestaan gedurende de overeenkomst. Op onze Programma's is artikel 437(1) van het Portugese Burgerlijk Wetboek en "force majeure" niet van toepassing.
3.2 Het is ook niet mogelijk restitutie aan te vragen. Alle gedane betalingen kunnen niet worden gerestitueerd.
3.3 Onze programma's zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht en er is geen bedenktijd op mogelijk. Eenmaal toegang gekregen, is dit niet meer terug te draaien en wordt de betaalde dienst en digitale inhoud direct geleverd.
3.4 Het beëindigen van een lidmaatschap of abonnement kan door een e-mail te versturen naar [email protected]. Na 12 maanden is een lidmaatschap of abonnement op elk gewenst moment opzegbaar, met een opzegtermijn van 3 maanden bij jaarlijkse betalingen en 1 maand bij maandelijkse betalingen. Houd rekening met een verwerkingstijd van 3 werkdagen.

Artikel 4 Betaling
4.1 Een lidmaatschap of abonnement kan in jaarlijkse of maandelijkse betalingen plaatsvinden. Een Programma kan ook in een keer worden voldaan. Als je het deelnemersgeld van een Programma in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding ervan de verplichting tot betaling bestaan.
4.2 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Programma’s of offertes.
4.3 Je kunt de BTW verleggen als je een ondernemer bent en je bedrijf is geregistreerd buiten Portugal en binnen de EU met een geldig Europees BTW-nummer. (Bewerk hier je accountinstellingen.)

Artikel 5 Intellectueel Eigendom en Gebruik Materialen
5.1 Op de (les)materialen, leerstof, teksten, foto's en video's van het Programma bezitten we de intellectuele-eigendomsrechten. Tijdens het Programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen Programma, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Materialen en Licenties
6.1 We streven ernaar de (les)materialen/leerstof 12 maanden online voor onze deelnemers toegankelijk te houden, tenzij anders aangegeven, maar we kunnen dit niet garanderen. Als we de materialen/leerstof binnen de genoemde periode gaan verwijderen of verhuizen naar een andere URL, dan zullen we trachten je dit van tevoren op de website of per e-mail te informeren, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Een e-mail zullen we altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
6.2 Bij een jaarprogramma of jaarlijkse verlenging ervan heb je recht op 11 live lessen en 12 maanden toegang tot opnames, tenzij anders aangegeven, maar we kunnen dit niet garanderen. Dit geldt ook voor deelnemers met mogelijk 18 maanden of langer toegang tot de (les)materialen/leerstof.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Onder voorbehoud van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc., is uitgesloten.
7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen met een redelijke termijn, zodat we in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken of op te heffen.

Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over een Programma, een onderdeel van een Programma of de ondersteuning van ons, dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected]. We ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kunnen we niet in behandeling nemen.
8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een Programma of onderdeel ervan aan ons melden. Als je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Privacy
We nemen de privacy van onze deelnemers serieus en we gebruiken je persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke regels (AVG) rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing als deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.
10.2 Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of nietig mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. We zullen dan samen in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd samen eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Als we er samen onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Portugees recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
13.1 We zijn bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. We zullen je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen en de "ingangsdatum" bovenaan deze Algemene Voorwaarden bij te werken.
13.2 Je wordt geadviseerd om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Artikel 14 Vragen of opmerkingen
Mochten er na het lezen van bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn over deze Algemene Voorwaarden, dan verzoeken we je vriendelijk contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected].

Retraite Algemene Voorwaarden Ishtara Araminta Lda

Ingangsdatum: 4 mei 2022

Artikel 1 Inleiding
Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de “wij” vorm. Waar “we”, “ons” of “onze” staat, wordt “Ishtara Araminta Lda” bedoeld.

Ishtara Araminta Lda
Cx. Postal 213-Z
8100-023 Alte
Portugal

Contact via: [email protected]

Artikel 2 Betaling
2.1 De overeenkomst voor een retraite wordt pas definitief op het moment dat je een volledige betaling hebt gedaan, of een aanbetaling van € 200,- van het totaalbedrag. De overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen als de aanbetaling niet binnen de op de factuur gestelde termijn van 14 dagen is ontvangen. Met de aanbetaling verklaar je akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.
2.2 Het restantbedrag (factuurbedrag minus aanbetaling) dient uiterlijk vier weken voor de startdatum in het bezit te zijn van ons. Als het bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn op de rekening van Ishtara Araminta Lda is bijgeschreven, vervallen alle rechten op deelname, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met elkaar.
2.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige retraites of offertes.
2.4 Je kunt de BTW verleggen als je een ondernemer bent en je bedrijf is geregistreerd buiten Portugal en binnen de EU met een geldig Europees BTW-nummer. (Bewerk hier je accountinstellingen.)

Artikel 3 Annulering en Restitutie
3.1 In het geval van een annulering door jou zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Bij annulering tot 70 dagen vóór aankomst: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
• Bij annulering van 70 tot 45 dagen voor aankomst: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
• Bij annulering vanaf dag 45: geen restitutie mogelijk.
3.2 Je komt hier expliciet overeen dat artikel 437, lid 1 van het Portugese Burgerlijk Wetboek en “force majeure” niet van toepassing is en dat tussentijdse annulering alleen mogelijk is met inachtneming van artikel 3, lid 1.
3.3 Als je niet in staat bent de door jou geboekte retraite bij te wonen, is indeplaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk één dag voor aanvang van de retraite aan ons zijn doorgegeven.
3.4 We hebben het recht een retraite te annuleren als daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door mij heb je recht op terugbetaling van het al betaalde deelnamegeld, exclusief de gedane aanbetaling. Je hebt geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Artikel 4 Schade
4.1 Als er in een van de retraites schade optreedt, dien je onmiddellijk contact op te nemen met ons hierover. We zullen actie ondernemen om deze schade zo snel mogelijk naar behoren te verhelpen.
4.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan personen en/of goederen van de deelnemer of derden.
4.3 Alle door jou veroorzaakte schade aan het gehuurde dient door jou te worden vergoed.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 We zullen ons uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de retraite en het verstrekken van de juiste informatie. Onder voorbehoud van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
5.2 Deelname aan een retraite is geheel op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard door het verblijf en/of de activiteiten van jou, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
5.3 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc., is uitgesloten.
5.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen met een redelijke termijn, zodat we in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken of op te heffen.

Artikel 6 Klachten
6.1 Mocht je ontevreden zijn over een retraite, een onderdeel van een retraite of de ondersteuning van ons, dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected]. We ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kunnen we niet in behandeling nemen.
6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een retraite of onderdeel ervan aan ons melden. Als je de klacht later meldt, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 7 Medische Disclaimers
7.1 De yoga-, meditatie-, healing-, reading-, channeling- en andere activiteiten die we aanbieden, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
7.2 Lichamelijke klachten dienen altijd voorafgaand aan een retraite gemeld te worden aan ons.
7.3 Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
7.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen ons voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een retraite.

Artikel 8 Huisregels
8.1 De slaaplocaties zijn rookvrij. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retraite niet toegestaan.
8.2 We zijn respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat de deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
6.3 We hebben onze locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
6.4 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcoholgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) en het niet houden aan de aanwijzingen van het personeel van de locatie of ons volgt uitsluiting van verdere deelname aan de retraite. Dit geeft je geen recht op restitutie van deelnamekosten.

Artikel 9 Privacy
We nemen de privacy van mijn deelnemers serieus en we gebruiken je persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke regels (AVG) rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing als deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.
10.2 Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Als we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk Recht
Op deze overeenkomst is Portugees recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de Algemene Voorwaarden
13.1 We zijn bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. We zullen je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen en de "ingangsdatum" bovenaan deze Algemene Voorwaarden bij te werken.
13.2 Je wordt geadviseerd om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Artikel 14 Vragen en/of opmerkingen
Mochten er na het lezen van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen zijn over deze Algemene Voorwaarden, dan verzoeken we vriendelijk contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected].